ชื่อ - นามสกุล :นางทับทิม ผาสระคู
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่ม / แผนก : งานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่ม / แผนก : ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :