ชื่อ - นามสกุล :นายประทีป โตมะนิตย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :115 หมู่ 2 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา