ชื่อ - นามสกุล :นางปารีณา ตะกะศิลา
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :