ชื่อ - นามสกุล :นางสมจิตร์ กลิ่นหอม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : งานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :